SPA

SPA
sphenopalatine artery
蝶口蓋動脈

顎動脈の枝で、硬口蓋・軟口蓋を栄養する。