Q

QFT-2G,QFT-3G

QFT-2GQuantiFERON ® TB-Gold QFT-3GQuantiFERON ® TB-Gold In-Tube 結核感染の体外診断キットでQFT-2Gの改良型がQFT-3G

QELS

QELSQuasiElastic Light scattering準弾性光散乱 動的光散乱 (Dynamic Light Scattering、DLS)、強度揺動光散乱(Intensity Fluctuation Light Sca...

QD

QDquaque die1日1回

QID

QIDquater in die1日4回

Q

Qquaque時間おき 12時間おきならばq12h(hour)

QOL

QOLQuality of life クオリティ オブ ライフ 生活の質 人生の質